KhoekhoegowabEnglish
ǃGâi ǁgoasGood Morning
ǃGâi TsēsGood Day
ǃGâi TsēǃgâǁaebGood Afternoon
ǃGâi KarabGood (Late) Afternoon
ǃGâi ǃOesGood Evening
Mâtisa?How are you?
Mâtis ǀon hâ?What is your name? (to a female person)
Tita ge Maria ti ǀon hâMy name is Mary.
Mâtits ǀon hâ?What is your name? (to a male person)
Tita ge Marku ti ǀon hâ.My name is Mark.
ǃGâise ī reǃGoodbye (lit. Go wellǃ)
Toxobaplease
Aiothanks
kai aiosThanks a lot.
ǁgûbfather
ǁgûsmother
axas, ǀgôas, darosgirl
axab, ǀgôab, darobboy
ǃgâsabbrother
ǃgâsassister
ǃgâi aIt is fine.
ǁgai aIt is bad.
omshouse
ǃaubwild
ǃgarobveld
ǁariyesterday
nētsētoday
ǁaritomorrow